Tijd

Welkom op de website van Bridgeclub Drive-Inn Geldrop

Helaas is deze Bridgeclub na 32 jaar gestopt per 31-december 2021 omdat het ledenaantal te laag is.

Mocht U interesse hebben in deze website Stuur 'n e-mail naar :Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 


 

Statuten van Drive-Inn

Artikel 1. Naam en zetel.

De vereniging draagt de naam 'Bridgeclub Drive-Inn Geldrop'en is gevestigd te Geldrop.

Artikel 2. Oprichtingsdatum en verenigingsjaar.

De vereniging werd opgericht op 30 augustus 1989 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend.

Artikel 3. Doel.

De vereniging stelt zich ten doel om met in acht neming van het gezelligheidsaspect het bridgespel serieus te beoefenen en te bevorderen. Zij zal trachten dit doel te bereiken door:

  • Zo mogelijk één keer per week te spelen.
  • Zo mogelijk de leden in de gelegenheid te stellen wedstrijden te spelen met / tegen andere verenigingen.
  • Wanneer nodig leden te inspireren deel te nemen aan cursussen voor technisch clubleider, wedstrijdleider e.d.
  • Alle wettelijk toegestane middelen aan te wenden het gestelde doel te bereiken.

Artikel 4. Leden.

De vereniging kent:

A Gewone leden. Dit zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de daartoe bij het 
      huishoudelijk reglement (HR) vast te stellen regels.

B Ereleden. Dit zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging op bijzonder wijze hebben onderscheiden en als zodanig
      door de Algemene Vergadering (AV) zijn benoemd,
op voordracht van het bestuur of van een of meer leden.

Procedure
4.1  Elk lid van Bridgeclub Drive-Inn Geldrop kan 'n lid voordragen voor benoeming tot erelid.
4.2  De voordracht moet voorzien zijn van een toelichting.
4.3  Het bestuur toetst of het voorgestelde lid voldoet aan de voorwaarden van Ereliden zoals beschreven bij de punten
       onder "voorwaarden".
4.4  Indien het voorstel wordt afgewezen, informeert het bestuur de betreffende indiener schriftelijk met opgaaf van redenen.
4.5  De voordracht wordt door het bestuur aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.
4.6  Alleen de Algemene Ledenvergadering kan iemand de titel Erelid toekennen waarbij minimaal 75 % van de aanwezige
       leden akkoord moet zijn met het voorstel.

Voorwaarden
4.7  Alleen leden van Bridgeclub Drive-Inn Geldrop kunnen de titel Erelid verkrijgen.
4.8  Een Erelid is minimaal 15 jaar lid van Bridgeclub Drive-Inn Geldrop. Verder heeft hij/zij zich vele jaren belangeloos ingezet voor
       de club. Er is sprake van een bijzondere betekenis voor de bridgeclub die onbetwistbaar uitstijgt boven de prestaties van andere   
       (bestuurs-en commissie) leden.
4.9  Het bestuur kan in voorkomende gevallen afwijken van bovengenoemde voorwaarden.

Artikel 5. Rechten en plichten van leden.

Leden hebben het recht een AV bijeen te roepen, zoals nader omschreven in artikel 15, punt 3 van deze statuten. De overige rechten zijn vastgelegd in het HR.

Artikel 6. Toelating.

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Bij niet toelating kan de AV alsnog hiertoe besluiten.

Artikel 7. Ledenlijst.

Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van leden en ereleden zijn opgenomen.

Artikel 8. Beëindiging van het lidmaatschap.

Dit geschiedt door bedanken, overlijden of royement. Leden, die voor het lidmaatschap wensen te bedanken geven hiervan uiterlijk een maand voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk bericht aan de secretaris van het bestuur. Leden kunnen door het bestuur worden geroyeerd volgens de regels, gesteld in artikel 5 van het HR.

Artikel 9. Geldmiddelen.

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:

  • Contributies.
  • Schenkingen.
  • Overige bv. bar en evenementen.

Artikel 10. Bestuur.

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen die door de AV worden benoemd uit de leden.

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten van het bestuur of van tenminste 5 leden. Deze voordracht(en) moet(en) bij de oproeping tot de AV worden meegedeeld.

Is geen voordracht opgemaakt dan kan tijdens de AV tot een benoeming worden besloten.

Bestuursleden moeten meerderjarig zijn.

Artikel 11. Bestuursfuncties.

Minimaal moeten vertegenwoordigd zijn de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij worden ook als zodanig benoemd.

Het bestuur kan in noodgevallen uit haar midden voor elk der in het eerste lid genoemde functies een vervanger aanwijzen. In de eerst volgende AV moeten de leden wel of niet met de bestuurskeuze instemmen.

Artikel 12. Bestuurstaken.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door commissies, of door een of meer leden die door het bestuur worden benoemd.

Artikel 13. Einde bestuurslidmaatschap.

Elk bestuurslid treedt na 2 of 3 jaar af, doch is terstond herkiesbaar voor een volgende periode van 2 of 3 jaar. (zittingsperiode 2of 3 jaar is om de continuiteit van het dagelijks bestuur, Voorzitter, Penningmeester en secretaris te waarborgen).

Het bestuurslidmaatschap eindigt door bedanken als bestuurslid, door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging of door overlijden.

Een bestuurslid kan door de AV worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 14. Financiële verantwoording.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit ten allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

In een AV, te houden binnen 3 maanden na afloop van het verenigingsjaar, moet het bestuur aan alle leden verantwoording afleggen van de financiële situatie van de vereniging betreffende dat jaar.

De AV benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste 2 personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt verslag uit aan de AV.

Artikel 15. De Algemene Vergadering (AV)

De Algemene Vergadering wordt tenminste eenmaal per jaar gehouden en wel binnen 3 maanden na aanvang van het verenigingsjaar.

Behandeld dient te worden:
1. Verslag afgelopen jaar.
2. Financiële verantwoording
3. Eventuele ingebrachte voorstellen
4. Voorziening in eventuele vacatures
5. Benoeming kascommissie van het lopende jaar.

Een AV kan worden bijeen geroepen wanneer tenminste 10% van de leden een met reden omkleed voorstel daartoe bij het bestuur indient Een dergelijke vergadering moet dan uiterlijk binnen 4 weken worden gehouden. Geeft het bestuur binnen 14 dagen aan de oproep geen gevolg dan kunnen de leden zelf een AV bijeenroepen onder vermelding van de redenen.

Artikel 16. Huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk Reglement (HR) voorziet in zaken welke niet in deze statuten zijn omschreven, zoals contributie, rechten en plichten e.d.

Het HR mag niet in strijd zijn met deze statuten.

Artikel 17. Statutenwijziging.

A.  Een statutenwijziging kan alleen door een besluit van de AV worden doorgevoerd. Een uitnodiging voor deze AV, in Geldrop te
     houden, alsmede de letterlijke tekst van de wijziging, moet minimaal 14 dagen voor deze bijeenkomst worden verzonden.

B.  Voor een besluit als onder lid a van dit artikel genoemd, is tenminste 2/3 deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen nodig,
     waarbij op de AV tenminste 2/3 deel van het
     totaal der leden aanwezig dient te zijn. Is dit laatste niet het geval dan dient een tweede AV binnen 4 weken in Geldrop te worden 
     belegd waar over het betreffende voorstel een besluit kan worden genomen. Dan is slechts een 2/3 meerderheid van de aanwezigen
     nodig om wijzigingen door te voeren.

Artikel 18. Ontbinding.

Tot ontbinding van de vereniging kan slechts door de AV worden besloten. Het bepaalde in artikel 17, leden a en b is van overeenkomstige toepassing.

Een eventueel batig saldo zal aan de leden worden uitgekeerd, dan wel aangewend worden voor een goed doel. Hierover dient een besluit te worden genomen in bovengenoemde vergadering.

Geldrop, 1 september 1990
Herzien 9 oktober 1991
Herzien 25 september 1996
Herzien 7 oktober 2009
Herzien 8 oktober 2014