Tijd

Welkom op de website van Bridgeclub Drive-Inn Geldrop

Helaas is deze Bridgeclub na 32 jaar gestopt per 31-december 2021 omdat het ledenaantal te laag is.

Mocht U interesse hebben in deze website Stuur 'n e-mail naar :Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 


 

Huishoudelijk Reglement van Drive-Inn

Artikel 1 Algemeen.
Dit HR voorziet in zaken, de vereniging betreffend, welke niet zijn vastgelegd in de statuten. 
Bridgeclub Drive-Inn is niet aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond. Eventuele toekomstige aansluiting zal slechts kunnen geschieden via een besluit genomen tijdens de algemene ledenvergadering. Voor het besluit zijn nodig geldig uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend minstens 75% van het totale aantal leden.

Artikel 2 Nieuwe leden.
Aspirant leden dienen zich aan te melden bij het bestuur. Zij verbinden zich bij acceptatie tot lid, voor minimaal de rest van het lopende verenigingsjaar. Het bestuur deelt op de eerstvolgende speelavond de aanmelding mee aan de leden. Schriftelijke bezwaren kunnen gedurende een maand na die mededeling tegen de toelating worden ingediend. Tot niet toelating wordt over gegaan wanneer 10% der leden hier tegen is. Dit besluit moet dan binnen 8 dagen aan het aspirant lid worden meegedeeld. Tot aan het besluit kan echter het aspirant lid gewoon deelnemen aan de wedstrijden. Het niet aannemen van nieuwe leden kan gebaseerd zijn op een begrenzing van het ledental, zulks ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 3 Rechten van Leden.
Afgezien van het statutaire recht om een AV bijeen te roepen wanneer zij menen dat daartoe aanleiding bestaat, hebben de gewone leden de volgende rechten:
Deelname aan alle door de vereniging te organiseren wedstrijden.

  • Stemrecht op alle vergaderingen van de vereniging. Inzage in alle stukken de vereniging betreffende.
  • Recht tot introductie van aspirant leden.
  • Recht van bezwaar tegen handhaving van leden en/of toelating van aspirant leden.

Rechten Ereleden 
   . 
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
   . 
Erelid is een titel voor het leven. 
   . 
Ereleden worden uitgenodigd bij speciale gelegenheden van de bridgeclub.

Artikel 4 Plichten van Leden. 
Gewone leden hebben de volgende plichten:
  .  Regelmatig betalen van contributie.
  .  Het op tijd verschijnen op de clubavonden of wedstrijden.
  .  Het zo mogelijk, tijdig afmelden van verhindering aan de wedstrijdleiding, wanneer deze daarvan nog niet d.m.v. het afwezigheidschrift op            de hoogte is.
  .  Te spelen overeenkomstig hetgeen is vastgelegd in het wedstrijdreglement.

Artikel 5 Royement van Leden. 
Leden kunnen worden geroyeerd: 
   .   Door het bestuur wegens wanbetaling. 
   .   Wegens het op andere wijze schaden van de belangen van de vereniging door een besluit van een AV. 
    Dit op voorstel van het bestuur of een schriftelijk, met redenen omkleed, voorstel van tenminste 10% van alle leden.
       Een besluit tot royement kan slechts worden genomen met meerderheid van schriftelijk uit te brengen stemmen.

Artikel 6 Het Bestuur.  
Het bestuur is verantwoordelijk voor en ziet toe op het naleven van de bepalingen in Statuten en HR. 
Bij het nemen van bestuursbesluiten kunnen de stemmen staken in geval het aantal bestuursleden even is. In dat geval geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Dit is een reden om altijd te streven naar een oneven aantal bestuursleden.  
In dwingende gevallen kan een bestuurslid door de andere bestuursleden worden geschorst voor ten hoogste een maand. Een AV zal in dat geval binnen die maand moeten beslissen of de schorsing ongedaan gemaakt moet worden, dan wel of ontslag uit de functie moet volgen.

Artikel 7 Individuele bestuurstaken.  
De voorzitter leidt de vergaderingen of benoemd een vervanger. 
De secretaris voert de administratie en de eventuele correspondentie.  
Hij/zij maakt de notulen van de vergaderingen en roept op tot de volgende. 
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en houdt boek van alle inkomsten en uitgaven. Hij/zij is verplicht bij een dienovereenkomstig verzoek terstond inzage te geven in de boeken aan de overige bestuursleden en aan de kascommissie.

Artikel 8 Contributie.  
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. 
Uitgangspunten voor de hoogte ervan zijn: 
     .   Aantal gewone leden. 
     .   Te verwachten uitgaven in het nieuwe verenigingsjaar.
     .   Kassituatie.

Artikel 9 Algemene Vergadering.  
Het stemmen over personen moet altijd schriftelijk geschieden. Voor zover statutair of bij HR niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen tijdens de vergadering. Afhankelijk van het voorstel kan gestemd worden; voor, tegen of blanco.

Artikel 10 Wijziging Huishoudelijk Regelement.   
Voor een wijziging van het HR is dezelfde procedure nodig als voor het wijzigen van de Statuten.

Artikel 11 Wedstrijdleiding.  
Art 11.1   
Alle door de vereniging te organiseren wedstrijden worden door een wedstrijdleider geleid. Er dienen minimaal 2 personen voor genoemde taak beschikbaar te zijn, doch niet meer dan 5.

Artikel 11.2  
Zij worden gekozen door en uit de leden op een Algemene Ledenvergadering. De benoeming geschiedt uit een of meer voordrachten van het bestuur of van tenminste 3 leden via een schriftelijke voordracht. Deze voordracht(en) moet(en) gericht worden aan het bestuur; tenminste 3 dagen voor de AV en getekend zijn door tenminste 3 leden. Is geen voordracht opgemaakt, dan kan tijdens de AV tot een of meer benoemingen worden besloten.

Artikel 11.3 
Leden van de wedstrijdleiding zijn verplicht een cursus Clubleider A van de Nederlandse Bridgebond te volgen, tenzij zij deze cursus reeds eerder met gunstig resultaat volgden. Zij verplichten zich genoemde cursus tenminste binnen 2 jaar met goed resultaat af te ronden.

Artikel 11.4 
Leden van de wedstrijdleiding mogen niet tegelijkertijd een bestuursfunctie bij de vereniging bekleden.

Artikel 11.5 
De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • Het opstellen van een wedstrijdreglement en het toezicht op handhaving daarvan.
  • Het opstellen van een competitie- of jaarrooster in overleg met het bestuur.
  • Het voorbereiden en leiden van de competitieronden.
  • Het berekenen en totaliseren van de uitslagen of het delegeren daarvan.
  • Het naar billijkheid beslissingen nemen in gevallen waarin het wedstrijdreglement van Bridgeclub Drive-Inn en/of de regels voor wedstrijdbridge van de Nederlandse Bridgebond niet voorzien.
  • Het in goed overleg samenwerken met de materiaalmeester.

Art. 11.6
De wedstrijdleiders vormen samen de Commissie Wedstrijdleiding en overleggen regelmatig om hun richtlijnen op elkaar af te stemmen.

Geldrop, Herzien:

1 september 1990
9 oktober 1991
25 september 1996
5 september 2001
5 oktober 2005
8  oktober 2014